«

»

Nov 02

Proposta del Grup Municipal Socialista a les Ordenances Fiscals 2015

El Grup Municipal del PSC de Vilanova i la Geltrú, davant la proposta d’Ordenances Fiscals per a l’any 2015 presentada pel govern, hem proposat les següents mesures, en coherència amb les mesures que s’han presentat els anys anteriors. 
En aquesta línia, proposem tres grans eixos, que donen continuïtat i coherència a les propostes a les OOFF d’anys anteriors: 

1. Al costat dels que més pateixen els efectes de la crisi.
2. Avançar cap a un nou model de ciutat més respectuosa amb el seu entorn.
3. Defensa del model comercial urbà i de proximitat.

1. Al costat dels que més pateixen els efectes de la crisi.

– Congelació general d’impostos, taxes i preus públics per al 2014: increment 0% 

Com a mesura de suport a persones, famílies i activitats econòmiques que continuen patint els efectes de la crisi econòmica, i també com a mesura d’incentiu. 

El grup municipal socialista vol saber quin és l’impacte econòmic d’aquest increment 0%, per això necessitaríem les següents dades:

  • Quadre financer on es reflex les carències de renegociacions de crèdit que acaben el 2015, els acords de RRHH que impliquen augment de despeses també el 2015.
  • Quins majors ingressos preveu el govern perquè la congelació de les taxes permetin un pressupost equilibrat l’any vinent.
  •  Quins majors ingressos implica l’augment de l’IBI.
Tot i que el govern proposa congelació de taxes, l’IBI augmenta, amb el que no estem d’acord. Si més no pels valors més baixos, la quota hauria de ser la mateixa que l’any 2014.
 
– No estem d’acord amb la nova redacció a l’article 8 de la OF1. És d’una insensibilitat majúscula i completament fora de lloc en el moment actual. Parteix de la base que hi ha de pactar aplaçaments és dolent i no que és algú que fa esforços per pagar (ara s’inclou obligació de garantia o aval bancari per pactar fraccionament i pagament anticipat del 25%!!!). És incompatible amb estar al costat de la gent i de les empreses en un moment on ho estan passant molt malament.

Amb aquest article 8 l’ajuntament es converteix en problema i no en part de la solució.
 

– Proposem mantenir les reduccions, bonificacions i exempcions proposades pel govern i que incorporen incentius proposats pel PSC a les OOFF pel 2013 i 2014.

– Retirada de les noves taxes proposades pel Govern:

  • Certificat convivència històric 5,00 €  
  • Inscripció o Baixa al Registre municipal de parelles de fet, per cada actuació d’inscripció o baixa 30,00 €
– Proposem una bonificació del 95% de l’IBI i del 100% de la taxa en la recollida d’escombraries per aquells propietaris que cedeixin el seu habitatge, a través de la Borsa de Lloguer Social local o comarcal.

– Revisió de la taxa de recollida d’escombraries per a guals. Cercar una nova proposta per tal que la taxa sigui assumida per qui genera un major volum de residus urbans.

– A la proposta del govern d’una bonificació del 50% de la quota d’impost sobre activitats econòmiques i, en el seu cas, dels recàrrecs legals, les activitats que realitzin una inversió superior a 500.000,00 € en noves activitats industrials, comercials o turístiques i que generin increment de plantilla amb treballadors amb contracte indefinit.

Proposem: Bonificar el 30% o fer un escalat en funció del % de contractacions indefinides sobre la plantilla existent.

2. Avançar cap a un nou model de ciutat més respectuosa amb el seu entorn.

En la mateixa línia d’altres anys, apostem per a que la fiscalitat ajudi a incidir a millorar la ciutat i la relació amb el seu entorn natural, així com fer més respectuoses les activitats que s’hi desenvolupen. També busquem optimitzar el parc d’habitatges de la ciutat, per posar-lo al dia, i garantir l’habitabilitat, accessibilitat i l’eficiència energètica. Tal i com venim defensant des del PSC, el sector de la construcció a la ciutat que ha tingut un pes excessiu, ha de reconvertir-se i especialitzar-se, per tal de mantenir el parc d’habitatge en bones condicions, i redirigint-lo cap a la rehabilitació i l’eficiència energètica que pot ser una aposta per l’economia verda. D’aquesta forma, caldria que la rehabilitació a casa nostra tingués un pes similar al que tenen altres zones, com el País Basc o països del nostre entorn europeu.
 

– Bonificació ambiental del 20% a la taxa d’escombraries a qui faci compostatge als habitatges particulars.

– Bonificacions ambientals de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO) per obres que vagin cap a l’eficiència energètica: en el marc de la nova reforma de la certificació energètica per a obres noves i especialment les rehabilitacions que permetin obtenir les categories de màxima eficiència amb la inspecció que es faci, per a les categories que obtinguin la qualificació A i B (del 90 i del 40 % de l’impost, un cop realitzada la inspecció). La bonificació actual és del 50%
 

Proposem que la baixada del cànon de l’ajuntament, la cia de l’Aigua l’inverteixi en millores en la xarxa d’aigua i/o clavegueram i que el govern elabori un Pla anual de rebaixa del cànon. 
En l’OF núm. 9 el govern fa canvis a l’alça en algunes quotes d’inspeccions complementàries, i en algunes fins hi tot hi posa un recàrrec del 20%.

Som més partidaris de bonificar les inspeccions ben passades i no de penalitzar les segones, que pot donar peu a creure que es realitzen a efectes recaudatoris.

Pel que fa a l’OF núm. 10, en la proposta del govern apareixen vàries quotes noves, de les que desconeixem el perquè de les mateixes. Abans de valorar la idoneïtat del moment de aplicar noves quotes voldríem conèixer el motius que han portat al govern a proposar-les.

3. Defensa del model comercial urbà i de proximitat.

En la mateixa línia d’ajudar a la dinamització econòmica de la ciutat, i de la que hem presentat propostes i mesures concretes a les OOFF dels anys 2012 i 2013, enguany,i davant l’evident retrocés que pateix el comerç de proximitat als nostres eixos comercials urbans, apostem per la defensa d’un model que aquesta ciutat ha defensat històricament. La primera prioritat, és garantir la supervivència d’aquelles activitats existents, ser al costat dels que, tot i la situació, amb esforços i il·lusió continuen mantenint el futur amb energia.
 

– Nova taxa per informes de llicències comercials municipals i per informes per a la llicència comercial de la Generalitat: destinada a les grans superfícies comercials que s’implantin o existents a la ciutat: l’activitat municipal, tant tècnica com administrativa, relativa a l’avaluació dels expedients de sol·licitud de llicències comercials, per tal que d’obtenir la llicència comercial municipal en els casos de mitjans establiments o bé, en el cas que sigui preceptiu l’emissió d’un informe municipal previ a l’atorgament de la llicència comercial per part de la Generalitat de Catalunya en els casos de grans establiments. Això afectaria a noves obertures, canvis d’activitat, trasllats, ampliacions i canvis de titularitat de grans i mitjans establiments comercials.
 
– Bonificacions d’alguna taxa o impost (a estudiar) en cas de grans obres que com les que afectaran la zona del pas sota via del Carrer de la Llibertat i que impedirà o dificultarà l’accés a la zona comercial del barri i als establiments adjacents, amb talls de carrer, problemes aparcament, etc., mesura que busca ajudar-los durant el període d’obres.

– Ampliar l’exempció de l’article 6 de l’OOFF 9, taxa d’activitats, per nous comerços al detall de l’eix comercial Llibertat – Sant Sebastià – Caputxins – Plaça de les Cols. Aquesta mesura només afectaria a aquells comerços al detall, excloent altres activitats com basars, oficines, bars, bars-restaurants, pubs o similars, per tal d’ajudar la vocació comercial d’aquest eix que es reforçarà amb l’obra del pas sota via.
 

– Proposem igualar el preu per metre lineal o fracció dels diferents tipus de parada del Mercat ambulant central al preu de les de Fruita i Verdura.

– Eliminar el requisit proposat pel govern d’acreditar la condició d’afiliats en algun gremi, per accedir al 30% de bonificació en la taxa de recollida d’escombraries.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *